Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)


Ο Ν. 3869/2010, γνωστός στο ευρύ κοινό και ως Νόμος Κατσέλη, έχει εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα) και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να υπαχθούν σε ρύθμιση, κατά τρόπο που δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών των ιδίων και των οικογενειών τους, να διασώσουν την κύρια κατοικία τους από την εκποίηση, επιτυγχάνοντας υπό προϋποθέσεις ένα σημαντικό «κούρεμα» οφειλών, ούτως ώστε η εξυπηρέτηση αυτών να καταστεί βιώσιμη, έχοντας ουσιαστικά μία δεύτερη ευκαιρία για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αξιόπιστα και ολοκληρωμένα τον χειρισμό κάθε υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει:
  • Σύνταξη και κατάθεση εμπεριστατωμένων αιτήσεων για υπαγωγή στον ν. 3869/2010, (Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο.
  • Αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης.
  • Αίτημα εξαίρεσης (προστασίας) της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση.
  • Απαλλαγή υπό προϋποθέσεις από ένα σημαντικό μέρος των οφειλών.
  • Διαδικασία Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών, ύψους μέχρι 20.000 ευρώ με διαγραφή αυτών υπό προυποθέσεις.
  • Ένταξη στην αίτηση πέραν των οφειλών προς τις τράπεζες και ιδιώτες και οφειλών προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., του Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ). (διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των οφειλών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις με το ν. 4336/2015).


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω