Οικογενειακό Δίκαιο

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Τραπεζικό Δίκαιο

Τροχαία Ατυχήματα

Μισθώσεις

Κληρονομικό Δίκαιο

Ακίνητα

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)


Ο Ν. 3869/2010, γνωστός στο ευρύ κοινό και ως Νόμος Κατσέλη, έχει εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα) και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στα πρόσωπα αυτά να υπαχθούν σε ρύθμιση, κατά τρόπο που δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών των ιδίων και των οικογενειών τους, επιτυγχάνοντας υπό προϋποθέσεις ένα σημαντικό «κούρεμα» οφειλών, ούτως ώστε η εξυπηρέτηση αυτών να καταστεί βιώσιμη, έχοντας ουσιαστικά μία δεύτερη ευκαιρία για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αξιόπιστα και ολοκληρωμένα την:
  • Σύνταξη και κατάθεση εμπεριστατωμένων αιτήσεων για υπαγωγή στον ν. 3869/2010, (Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων) και εκπροσώπηση στο δικαστήριο, καθώς και τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση εφέσεων επί των πρωτόδικων υποθέσεων.


Δικηγορικό Γραφείο Μητσόπουλου - Τσαγγάρη & Συνεργατών στο Αιγάλεω | Ηλίας Μητσόπουλος Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Βάια & Μαρία Τσαγγάρη - Μητσοπούλου Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις | Δικηγόροι, Δικηγορικά Γραφεία Αιγάλεω